Hyresvillkor!


Ladda ner hyresavtal här
Anmälan särskild postadress

§1 Hyrestid ett år/ ett halvt år startar då betalning erhållits. Förnyas automatiskt, uppsägningstid 2 månader, Hyresagiften återbetalas ej.

§2 Postbox8 ansvarar inte för av Posten AB och City Mails felsorterad eller av andra orsaker förkommen post, ej heller för förändringar rörande adressen.

§3 Postboxen får endast användast för förvaring av post. Hyrestagaren har ingen rätt att utnyttja postboxen för andra ändamål. Brott mot detta resulterar i omedelbar uppsägning av kontraktet. Hyresavgiften återbetalas ej.

§4 Om du har valt att hämta din post tillkommer en deposition på 250kr. För att få tillbaka depositionen måste nycklarna återlämnas innan man avser avsluta sin box och användning av vår adress upphört.

§5 För uppsägning av tjänst, skall skriftlig uppsägning ske senast 2 månader innan hyresperiodens utgång, i annat fall förlängs hyresperioden automatiskt med 6 månader.

§6 Två månader innan hyresperiodens utgång skickar vi en notis avseende nästa period. Nästa period skall vara betald 1 månad innan pågående hyresperiods utgång. Vi debiterar inga påminnelseavgifter. Du har i dagsläget två betalningsalternativ, kontant i butik eller inbetalning till vårt Bankgiro 471-8011

§7 Postbox8 tillåter inga olagliga saker, brev, samt post till adresserna och i postboxarna.

§8 Postbox8 ansvarar inte för innehållet i postboxarna från kunden.

§9 Postbox8 tar ej ansvar för dina kunders egendom i sina respektive postbox vid inbrott, brand eller vattenskada på Postbox8 lokaler.

§10 Kunden garanterar Postbox8 att genom nyttjande av postboxen inte bryta mot svensk lag. I händelse av att detta ändå sker förbehåller sig Postbox8 rätten att avsluta hyresperioden omedelbart.

§11 Kunder som enligt Folkbokföringslag (1991:481) vill skriva sig på en adress, får själv ansvara för sin egen användning, ändring och avslag av en ansökning, d.v.s. 37 § Vite kan av Skatteverket föreläggas den som inte följer ett föreläggande enligt 31 eller 32 §. Hyran återbetalas ej

§12 Post adresserad C/O en hyrestagare kommer att returneras till avsändaren. All form av uthyrning av postboxen i andra hand leder till en omedelbar uppsägning av hyresavtalet.

§13 Det är under inga omständigheter tillåtet att använda Postbox8:s postboxar som en folkbokföringsadress. Däremot rekommenderar vi att registrera boxadressen som en särskild postadress.

§14 Postbox8 kan ta emot paket. Ryms dessa i postboxen tas paket emot utan extra avgift. Om de ej ryms i boxen tas extraavgift ut, beroende på paketets storlek, minst 50kr.

§15 Eftersändning & Scanning I de fall kunden önskar vidarebefodrar Postbox8 inkommen post till Kunden via e-mail eller vanlig post. För denna tjänst ersätter Kunden Postbox8 enligt gällande prislista. Aktuella priser finns alltid tillgänglig på www.Postbox8.se

§16 Kunden godkänner detta avtal genom skriva under med namnteckning.

postbox8.net Copyright 2010 Design Av Robin Stenman